Vrátenie a reklamácia tovaru

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode www.mokko.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia

Tovar poprosíme vracať na adresu prevádzky: MOKKO s. r. o., OC Klinec 2. nadzemné podlažie, Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo.

Vami objednaný tovar z nášho internetového obchodu www.mokko.sk sa vracia nepoškodený, nepoužitý a kompletný, zabalený v štandardnom balíku (kuriérska obálka) alebo v krabici, v ktorej Vám bol tovar dodaný, s priloženým formulárom na „odstúpenie od zmluvy“. Odporúčame tovar späť predúvajúcemu, čiže nám, zaslať doporučene, pretože predávajúci nezodpovedaná za škody, prípadnú stratu tovaru pred jeho doručením. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený späť na dobierku predávajúci neprevezme! Po skontrolovaní vráteného tovaru budú peniaze vrátené vrátane poštovného a balného na účet bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy. Peniaze za poštovné a balné nebudú zákazníkovi spätne vrátené ak si zakúpil na internetovej stránke viac produktov a vracia „odstúpenie od zmluvy“ len časť.

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy sa výlučne vzťahuje len na tovar, ktorý sa vráti v tom istom stave ako bol doručený k vám. Refundácia nenastane ak je tovar poškodený, znehodnotený alebo iným spôsobom použitý. Preto je potrené sa o výrobky, ktoré máte vo vlastníctve starať.

 

Postup pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy):

Zákazník nám, na adresu prevádzky (MOKKO s. r. o., OC Klinec 2. nadzemné podlažie, Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo), odosiela spolu s tovarom, ktorý chce vrátiť, taktiež faktúru alebo jej kópiu spolu s vyplneným a podpísaným Formulárom na vrátenie tovaru, ktorý nájdete >>> TU.

V prípade, že tovar k nám je zasielaný z Čiech poprosím, aby ste číslo pre vrátenie peňazí posielali nasledovne: číslo účtu/kód banky. Kupujúcemu odporúčame tovar posielať doporučene. Je na Vás, aký spôsob dopravy zvolíte. Stav odoslania a doručenia si kupujúci sleduje sám cez systém buď kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty. O stave vrátenia peňazí sa odporúčame informovať až po uplynutí lehoty na vrátenie peňazí od predávajúceho kupujúcemu a to najneskôr do 14 dní od doručenia balíka do prevádzky spoločnosti (predávajúcemu).


Reklamácia

Reklamačný poriadok:

Zákazníkovi odporúčame, kým balík prevezme, zaplatí a podpíše nech skontroluje jeho stav. V prípade, že by bol obal zdeformovaný, roztrhnutý alebo by mal iné rozsiahlejšie poškodenia, balík nepreberajte! V tomto prípade je nutné, spísať s prepravcom zápisnicu/ protokol o zistených vadách a poškodeniach počas prepravy. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Ak by ste sa rozhodli balík prevziať aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť. Reklamácie Vám z tohto titulu nebudú uznané.

Vybavenie reklamácií sa záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom, podľa ktorého č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

Reklamovaný tovar poprosíme zaslať na adresu našej prevádzky MOKKO s. r. o., OC Klinec 2. nadzemné podlažie, Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo. Balík musí byť poriadne zabalený a mal by obsahovať: reklamovaný tovar vrátene všetkého príslušenstva, faktúru alebo jej kópiu, formulár pre reklamáciu, ktorým v krátkosti popíšete vzniknutú závadu a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou doporučeného listu alebo ako balík. Ak tovar na reklamáciu pošlete formou dobierky, tak zásielka nebude prevzatá. Tovar zaslaný na reklamáciu musí spĺňať základne normy hygienických štandardov, musí byť čistý. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade spätného, kladného vybavenia Vašej reklamácie náklady na prepravu hradí predávajúci. Kupujúci pošle spätne doklad, buď e-mailom alebo na korešpondenčnú adresu predávajúceho a ten to preplatí.

Na odstránenie vzniknutej vady má zákazník právo ak k vade dôjde v záručnej dobe.  V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu v rovnakej cenovej kategórií. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci nevracia. 

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

- opotrebením (prirodzeným alebo nadmerným),

- zanedbaním údržby (znečistením tovaru),

- porušením podmienok používania tovaru (teplota, prašnosť vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy prostredia),

- vonkajšími vplyvmi (pád alebo náraz),

- zásahovom do tovaru neoprávnenou osobou ( prešívanie, neodborné opravy alebo úpravy),

- používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,

- mechanickým poškodením ( roztrhnutie, prerezanie, tepelné poškodenie, neopatrné fyzické zaobchádzanie, zámerne porušenie vrstiev tovar),

- záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie, bude tovar naspäť vrátený kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu vybavuje predávajúci v maximálnom trvaní 30 dní od dátumu prijatia reklamácie. Vybavením oprávnenej reklamácia sa záručná doba obuvi predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak počas reklamácie bol tovar vymenený za nový, záručná doba začína plynúť znovu od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia oprávnenosti reklamácie bude kupujúci oboznámený mailom odoslaným na e-mail zadaný vo formulári. Náklady spojené s reklamáciou znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave reklamácie na telefónnom čísle +421 910 399 399 alebo mailom poslaným na e-mailovú adresu info@mokko.sk.

Ako sa starať o produkty nájdete  >>> TU.

 

O výsledku posúdenia oprávnenosti reklamácie bude kupujúci oboznámený mailom odoslaným na e-mail zadaný vo formulári. Náklady spojené s reklamáciou znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave reklamácie na telefónnom čísle +421 910 399 399 alebo mailom poslaným na e-mailovú adresu info@mokko.sk.

Kontaktná osoba: Mária Hrkľová, MOKKO s. r. o.